Kjøps- og bruksvilkår for STÅ STØDIG

Sist oppdatert og gjeldende fra 01.11.23

Innledning

Kjøpsvilkår og personvernerklæring utgjør vilkårene for bruk av tjenester og produkter, du som kunde kjøper av STÅ STØDIG. Disse vilkårene påvirker og regulerer hvordan kunder kan bruke tjenester, kurs, ulike ressurser og programmer som er utarbeidet og solgt av STÅ STØDIG.  

Du som kunde godtar at det er ditt ansvar å lese disse vilkårene og personvernerklæringen som følger dine kjøp av produkter og tjenester av STÅ STØDIG. Vilkårene gjelder også for produkter, tjenester og ressurser som blir gitt bort.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og STÅ STØDIG som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 930 746 088 og representeres av Camilla Brusdal. Dersom du har spørsmål om denne avtalen tar du kontakt på epostadresse [email protected] .

Dersom kjøper starter å laste ned produkter og tjenester vil dette anses som at kunden aksepterer vilkårene i avtalen.

Betingelser for bruk

Produkter og tjenester som er utarbeidet av STÅ STØDIG, er i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke kurset, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker STÅ STØDIG sine rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet.

Digitale kurs og tilgang til medlemsportalen "Fra traumer til triumf!" er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre. Ved kjøp av digitale kurs til større grupper, vil hver deltaker få sin egen påloggingsinformasjon som ikke kan deles med andre.

STÅ STØDIG vil som hovedregel ikke filme veiledningstimer. Dersom det er ønskelig at det skal gjøres opptak av timen, vil kjøper få tilgang til opptaket i et begrenset tidsrom etter timen, før det slettes.

Konfidensialitet

STÅ STØDIG forholder seg til full taushetsplikt i forhold til all informasjon som kan komme frem igjennom fra kjøpere av kurs og informasjon som blir gitt av kjøper i veiledning.

Særlig vernet blir informasjon om kjøp av tjenesten veiledning. STÅ STØDIG forplikter seg til at informasjon om kjøp av veiledning og innholdet i veiledningen, på ingen måte skal komme andre til kjenne. Kjøper står selvsagt fritt til selv å dele informasjon om veiledning og innhold i denne med andre.

Full taushetsplikt gjelder også for alle deltakere i medlemsportalen. STÅ STØDIG lagrer ikke sensitiv informasjon om kundene og taushetsplikten er et kjøpsvilkår for alle som blir med inn i portalen. 

Kjøper kan ikke dele informasjon om andre medlemmer i medlemsportalen. Dette gjelder informasjon om hvem som er medlem og annen sensitiv informasjon kjøper får tilgang til gjennom medlemsportalen. Brudd på dette vilkåret vil føre til bortfall av medlemskap. 

Betaling og angrerett.

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker.

For digitale produkter og tjenester gjelder angreretten inntil kjøper starter nedlasting av produkt.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

STÅ STØDIG leverer ulike tjenester, både digitale kurs og kurs med oppmøte. Prisene på kurs for grupper kan variere med tanke på antall deltakere. Ta kontakt med STÅ STØDIG på [email protected] for et spesifisert tilbud.

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe eller Fiken. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Force majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil STÅ STØDIG fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

Utsettelse eller avlysning

STÅ STØDIG forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs eller avtalt veiledning som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundertkursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

Ansvar

Kjøper forstår at STÅ STØDIG ikke påtar seg ansvar for at kjøper får ønsket læringsutbytte, da læring er sterkt avhengig av egeninnsats.

Dette gjelder også i medlemsportalen "Fra traumer til triumf!" Medlemsportalen tilbyr muligheter for at kjøperen kan få hjelp og støtte til sin egen selvutvikling. Selvutvikling er nært knyttet til kjøpers egen innsats og bruk av ressursene som portalen tilbyr. Medlemsportalen er et selvutviklingstilbud og må ikke anses som et behandlingstilbud for traumer. 

STÅ STØDIG forplikter seg til å levere kurs som øker kunnskap om hvordan vi kan hjelpe barn som blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

STÅ STØDIG forplikter seg til å gjennomføre veiledning på en etisk og forsvarlig måte, og kjøper forstår at utbytte av veiledningen er helt avhengig av kjøpers valg og handlinger i etterkant. STÅ STØDIG kan derfor ikke bære ansvar for kjøpers manglende utbytte av veiledning, heller ikke for valg og handlinger som kjøper måtte ta/gjøre i etterkant av veiledningen.  

Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget bruk og gjennomføre det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i egne læringsprosesser for å oppnå resultater.

Avslutning av avtalen 

STÅ STØDIG kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene, avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmer og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift eller betaling skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

Klager og krav

Vilkårene og betingelsene her oppgitt, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg som kunde og STÅ STØDIG, for levering av nedlastbare digitale produkter og tjenester/veiledning enten over epost eller nettmøter.

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål som gjelder programmet reguleres av norsk rett.

Enhver tvist som gjelder vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Kontakt

Camilla Brusdal

STÅ STØDIG

40 87 77 27

[email protected]